Loading...

TEXTOS LEGALS

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Una cookie és un petit fragment de text que els llocs web que visites envien al navegador i que permet que el lloc web recordi informació sobre la teva visita, com el teu idioma preferit i altres opcions, el que pot facilitar la teva propera visita i fer que el lloc et resulti més útil. Les cookies tenen un paper molt important, ja que sense elles l’ús de la web seria una experiència molt més frustrant. Fem servir diversos tipus de cookies depenent de la seva finalitat que més avall et seran detallades i que ens permeten des de fer-te possible la navegació a través del web fins a comptar el nombre de visites que rebem. En navegar per la nostra web estaràs consentint l’ús de les cookies en les condicions contingudes en la present Política de cookies. Proporcionem accés a aquesta Política de Cookies amb l’objectiu que estiguis informat, i sense perjudici que puguis exercir el teu dret a bloquejar, eliminar i rebutjar l’ús de cookies en tot moment.

La seva política de cookies està degudament informada al web www.corcoles.es i s’ofereix més informació i acceptació mitjançant un banner que es mostra cada vegada que s’accedeix per primera vegada des d’un dispositiu, o bé si el web detecta que el dispositiu no té instal·lades les galetes, independentment del motiu.

 

Hi ha diversos tipus de cookies:

Cookies tècniques: Són aquelles cookies que fan possible la navegació a través de la pàgina web i que permeten per exemple identificar la sessió, recordar els elements que integren una comanda o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de personalització: Aquestes cookies permeten que els llocs web recordin informació que canvia l’aspecte o el comportament del lloc com, per exemple, el teu idioma preferit o si has acceptat o no la nostra política de cookies. La pèrdua de la informació emmagatzemada en una cookie de preferències pot fer que l’experiència del lloc web sigui menys funcional, però no ha d’afectar el seu funcionament.

Cookies d’anàlisi: Aquestes cookies ens permeten analitzar la forma en què els usuaris utilitzen la web per tal d’introduir millores en funció de la informació extreta.

En aquest lloc, les cookies utilitzades són:

 • redux_current_tab_get
 • redux_current_tab
 • vchideactivationmsg_vc11
 • viewed_cookie_policy
 • wordpress_560aa9b5e20e54b6561115bc57fbcf3b
 • wordpress_560aa9b5e20e54b6561115bc57fbcf3b
 • wordpress_logged_in_560aa9b5e20e54b6561115bc57fbcf3b
 • wordpress_test_cookie
 • wp-saving-post
 • wp-settings-1
 • wp-settings-time-1

En compliment del que estableix Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), CORCOLES, SA com responsable del fitxer li informa, que les seves dades de caràcter personal recollides seran objecte de tractament en els nostres fitxers degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La visita a aquest lloc web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni l’usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la normativa de protecció de dades de caràcter personal en vigor, i d’acord se li explica i detalla en la present política de protecció de dades de caràcter personal.

 

En compliment del que estableix aquestes normes, CORCOLES, SA com responsable del fitxer li informa, que les seves dades de caràcter personal recollides a través del lloc web seran objecte de tractament automatitzat en els nostres fitxers degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat dels fitxers és gestionar les peticions formulades i contestar les mateixes així com activitats pròpies del nostre objecte social, consistent en activitats de construcció i projectes, incloent la finalitat publicitària i / o informativa dels nostres serveis i de les novetats que es produeixin i que considerem que poden ser objecte del seu interès, i pot conservar les seves dades un cop finalitzada tota la relació amb l’usuari únicament per a les finalitats exposades o compliment d’obligacions legals.

Com a usuari i interessat, i en virtut del seu dret d’informació, en aquest apartat l’informem expressament que vostè és titular dels drets que s’indiquen a continuació, i els quals són respectats per CORCOLES, SA. En el tractament de les seves dades de caràcter personal:

 • Dret d’accés: En virtut del dret d’accés l’afectat pot obtenir del responsable del tractament informació relativa a dades concretes, incloses en un determinat fitxer, oa la totalitat de les seves dades sotmeses a tractament. Aquest dret, constitueix el pilar dels drets que té l’afectat, ja que se li atorga un dret a conèixer les dades sotmeses a tractament, i per tant, fer possible el seu poder de control sobre les dades, d’aquesta manera, l’interessat està facultat a conèixer la informació relativa a la seva persona que consti en bases de dades i fitxers automatitzats o no.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: L’exercici del dret de cancel·lació donarà lloc al fet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives, sense perjudici del deure de bloqueig conforme al que preveu la normativa vigent.
 • Dret d’oposició: és el dret de l’afectat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix en els següents supòsits:

 

  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, com a conseqüència de la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal, que ho justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari.
  • Quan es tracti de fitxers que tinguin per finalitat la realització d’activitats de publicitat i prospecció comercial, qualsevol que sigui l’empresa responsable de la seva creació.
  • Quan el tractament tingui per finalitat l’adopció d’una decisió referida a l’afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal.
 • Dret de transparència: qualsevol tractament de dades personals ha de ser lícit i lleial. Per a les persones físiques ha de quedar totalment clar que s’estan recollint, utilitzant, consultant o tractant d’una altra manera dades personals que els concerneixen, així com la mesura que aquestes dades són o seran tractats.
 • Dret a l’oblit: L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan es doni alguna de les circumstàncies següents:
  • Les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera.
  • L’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a) de l’RGPD, o l’article 9, apartat 2, lletra a) de l’RGPD, i aquest no es basi en un altre fonament jurídic .
  • L’interessat s’oposi al tractament d’acord amb l’article 21, apartat 1 de l’RGPD, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l’interessat s’oposi al tractament d’acord amb l’article 21, apartat 2 de l’RGPD.
  • Les dades personals hagin estat tractats il·lícitament
  • Les dades personals han de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament
 • Dret a la limitació del tractament: L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
  • L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos.
  • El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
  • El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • L’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1 de l’RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat de les dades: La persona interessada tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a què se’ls hagués facilitat, quan:
  • El tractament estigui basat en el consentiment d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra a) de l’RGPD, o l’article 9, apartat 2, lletra a) de l’RGPD, o en un contracte d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra b) de l’RGPD, i
  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats

Tots els drets anteriors, així com aquells que puguin sorgir d’acord amb la normativa vigent en protecció de dades, ja sigui nacional o de la UE són personalíssims i seran exercits per l’afectat.

Aquests drets s’exercitaran:

 • L’afectat, acreditant la seva identitat, de la manera que preveu l’apartat següent.
 • Quan l’afectat es trobi en situació d’incapacitat o minoria d’edat que l’impossibiliti l’exercici personal d’aquests drets, podran exercir el seu representant legal, en aquest cas serà necessari que acrediti aquesta condició.
 • Els drets també es poden exercir a través de representant voluntari, expressament designat per a l’exercici del dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant l’aportació de còpia del seu document nacional d’identitat o document equivalent, i la representació conferida per aquell.

Les condicions generals per a l’exercici dels drets són:

 • Els drets són drets independents, de manera que no es pot entendre que l’exercici de cap d’ells sigui requisit previ per a l’exercici d’un altre.
 • L’exercici per l’afectat dels seus drets serà gratuït.

L’exercici dels drets s’ha de portar a terme mitjançant la marcació de la casella habilitada a l’afecte en cadascuna dels nostres correus electrònics (newsletter) que té efectes automàtics, o bé, si vostè ho prefereix mitjançant comunicació adreçada al responsable del fitxer, per correu postal a les nostres oficines situades a Terrassa (Barcelona) Carrer Lliura nº 54, 08228 o per email a info@corcoles.es que contindrà:

 • Nom i cognoms de l’interessat; fotocòpia del seu document nacional d’identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui i, si escau, de la persona que el representi, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació. La utilització de signatura electrònica identificativa de l’afectat eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent.

El paràgraf anterior s’entén sense perjudici de la normativa específica aplicable a la comprovació de dades d’identitat per les administracions públiques en els procediments administratius.

 • Petició en què es concreta la sol·licitud.
 • Adreça a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant.
 • Documents acreditatius de la petició que formula, si s’escau.

Asimismo, una vez informado de sus derechos, y en relación a los datos proporcionados el USUARIO acepta expresamente que:

Així mateix, un cop informat dels seus drets, i en relació a les dades proporcionades l’USUARI accepta expressament que:

 • Les seves dades siguin utilitzades per enviar-li informació i comercialització dels nostres serveis, per via convencional o electrònica que pugui considerar del seu interès dins dels serveis que prestem.
 • En cas de ser facilitades per l’usuari dades de contacte personals de terceres persones -com per exemple, treballadors de l’usuari-, aquest es compromet a comunicar als titulars d’aquestes dades la present clàusula, informant-los, amb caràcter previ a la comunicació a CORCOLES , SA. de tots els aspectes recollits en la mateixa, especialment l’existència del fitxer, les finalitats del tractament i la possibilitat d’exercici de drets. En cas de no ser comunicada, l’usuari es compromet a deixar indemne a CORCOLES, SA. Per qualsevol dany, perjudici, despesa o sanció de qualsevol ordre jurisdiccional que pogués derivar de la falta de comunicació d’aquesta clàusula als titulars de les dades facilitades per l’usuari.
 • Procedirem a la cancel·lació i supressió de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats, o quan vostè com a usuari, així ens ho sol·liciti conforme al seu dret de cancel·lació.
 • Cas que les dades recollides s’utilitzessin per a una finalitat diferent per a la qual haguessin estat recaptats o recollits es requerirà el consentiment exprés i previ dels interessats.

CORCOLES, S.A .. informa expressament que s’han adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries al nostre abast per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat

Les dades sol·licitades en el lloc web són obligatoris. La negativa a proporcionar les dades sol·licitades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als que eren sol·licitats, atès que si vostè no proporciona els mateixos, ni tampoc el seu consentiment exprés per al seu tractament, aquesta part no estaria complint amb els seus obligacions legals derivades de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Consulteu la nostra política de cookies que també troba en el nostre lloc web al seu lliure accés.

 

Textos legales

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), a continuación se indican los datos generales de esta web.

CÓRCOLES, S.A.
C/ Libra, 54 • 08228 Terrassa (Barcelona)
Teléfono: 93 786 35 49 • Fax: 93 73 785 47 13
E-mail: info@corcoles.es • www.corcoles.es

Todos los derechos de propiedad industrial o intelectual de esta página web y de sus contenidos (fotos, textos, diseños,…) pertenecen a CÓCOLES, S.A. o, en su caso, a terceras personas.

El usuario puede consultar y utilizar todos los contenidos de la misma, exclusivamente para uso personal, quedando expresamente prohibida su difusión en cualquier medio y para cualquier fin sin el consentimiento expreso de su propietario.

CÓCOLES, S.A. y las personas que hubieran intervenido en la creación de esta web cumplen en todo momento con lo previsto en la legislación vigente al efecto y en especial a la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.

CÓCOLES, S.A. se reserva el derecho a iniciar cuantas acciones legales estén a su alcance para perseguir a aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, que incumplan las anteriores condiciones o utilicen indebidamente los contenidos de esta página web o cualquier información que en ella pudiera aparecer.

Política de privacidad

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de 1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el usuario puede en todo momento ejercitar los derechos que le confiere la ley de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos en los términos previstos en la referida Ley.

Los datos facilitados por los usuarios serán empleados únicamente para las finalidades descritas en el propio formulario y determinadas por cada usuario.

 

Nota legal Formulario – Tratamiento de datos del usuario.

CÓCOLES, S.A., le informa que los datos facilitados por Ud. quedan incorporados a un fichero titularidad de CÓCOLES, S.A., debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, y que contará con todas las medidas de seguridad, necesarias y exigidas por la normativa vigente en materia de Protección de Datos para evitar así cualquier alteración, pérdida, mal uso, o acceso no autorizado a estos datos. Dichos datos, serán utilizados para facilitarle información sobre nuestro centro, y en ningún caso serán cedidos a terceras personas sin autorización expresa de los titulares de los mismos.

El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a:

CÓCOLES, S.A., responsable del fichero, ubicada en C/ Libra, 54 · 08228 – Terrassa (Barcelona).

 

Textos legales

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), a continuación se indican los datos generales de esta web.

CÓRCOLES, S.A.
C/ Libra, 54 • 08228 Terrassa (Barcelona)
Teléfono: 93 786 35 49 • Fax: 93 73 785 47 13
E-mail: info@corcoles.es • www.corcoles.es

Todos los derechos de propiedad industrial o intelectual de esta página web y de sus contenidos (fotos, textos, diseños,…) pertenecen a CÓCOLES, S.A. o, en su caso, a terceras personas.

El usuario puede consultar y utilizar todos los contenidos de la misma, exclusivamente para uso personal, quedando expresamente prohibida su difusión en cualquier medio y para cualquier fin sin el consentimiento expreso de su propietario.

CÓCOLES, S.A. y las personas que hubieran intervenido en la creación de esta web cumplen en todo momento con lo previsto en la legislación vigente al efecto y en especial a la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.

CÓCOLES, S.A. se reserva el derecho a iniciar cuantas acciones legales estén a su alcance para perseguir a aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, que incumplan las anteriores condiciones o utilicen indebidamente los contenidos de esta página web o cualquier información que en ella pudiera aparecer.

COOKIES

Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu nombre, dirección de correo electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas que volver a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán una duración de un año.

Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal para determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y se elimina al cerrar el navegador.

Cuando inicias sesión, también instalaremos varias cookies para guardar tu información de inicio de sesión y tus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de inicio de sesión duran dos días, y las cookies de opciones de pantalla duran un año. Si seleccionas “Recordarme”, tu inicio de sesión perdurará durante dos semanas. Si sales de tu cuenta, las cookies de inicio de sesión se eliminarán.

Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. Esta cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que acabas de editar. Caduca después de 1 mes.

 
Contenido incrustado de otros sitios web

Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra web.

Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el seguimiento de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa web.

Protección de datos. Política de privacidad

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de 1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el usuario puede en todo momento ejercitar los derechos que le confiere la ley de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos en los términos previstos en la referida Ley.

Los datos facilitados por los usuarios serán empleados únicamente para las finalidades descritas en el propio formulario y determinadas por cada usuario.

 

Nota legal Formulario – Tratamiento de datos del usuario.

CÓCOLES, S.A., le informa que los datos facilitados por Ud. quedan incorporados a un fichero titularidad de CÓCOLES, S.A., debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, y que contará con todas las medidas de seguridad, necesarias y exigidas por la normativa vigente en materia de Protección de Datos para evitar así cualquier alteración, pérdida, mal uso, o acceso no autorizado a estos datos. Dichos datos, serán utilizados para facilitarle información sobre nuestro centro, y en ningún caso serán cedidos a terceras personas sin autorización expresa de los titulares de los mismos.

El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a:

CÓCOLES, S.A., responsable del fichero, ubicada en C/ Libra, 54 · 08228 – Terrassa (Barcelona).